หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ พบอาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ พบอาจารย์ที่ปรึกษา

admin it
2023-07-21 23:06:33

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ พบอาจารย์ที่ปรึกษา

      เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา นวลมีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าพบปะ พูดคุย และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงรายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรและหลักเกณฑ์ต่างๆ  และระยะเวลาในการศึกษาตลอดจนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาใหม่ได้เข้าใจ และทราบถึงข้อมูลของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี