Home > Event > กิจกรรมโครงการสาขาวิชาฯ > โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมศาสนาและภูมิปัญญาไทย
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมศาสนาและภูมิปัญญาไทย

admin it
3 Apr 18

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมศาสนาและภูมิปัญญาไทย


กิจกรรมทำบุญตักบาตของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ห้อง26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี