Home > News
News

it
...
2022-03-08 14:08:35
โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และการสืบค้น
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป ...
2018-03-28 16:41:31
Rasbperry Pi
2018-03-28 16:46:51
IoT
2018-03-28 16:46:51
Animation
ตัวแทนนักศึกษาไอที สวนสุนันทาที่เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมส์ Bangkok Game Dev by Global Game Jam 201 ...
2018-08-21 16:30:50
Current News