Home > News > Projects/activities in the field > โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และการสืบค้น
โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และการสืบค้น

admin it
2018-03-28 16:41:31

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วม “โครงการบริการวิชาการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ระบบสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนา ต่อยอดความรู้นี้ให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อีกทั้งนักศึกษาเองยังได้รับประสบการณ์ดีๆ พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน