หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บคุลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin it
2023-08-11 20:18:59


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

   วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี