หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > โครงการพัฒนาแอนิเมชัน
โครงการพัฒนาแอนิเมชัน

admin it
2021-07-15 10:24:26


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอนิเมชัน (ออนไลน์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอนิเมชัน (ออนไลน์) ให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป