หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin it
2023-07-21 23:06:16

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ (ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) และอาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2565 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป