หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > อบรมโปรแกรม R เบื้องต้น
อบรมโปรแกรม R เบื้องต้น

admin it
2022-03-25 10:42:41

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ “หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม R เบื้องต้น” เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงการใช้งานโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การทำโครงงานวิจัย รวมถึงการทำงานในอนาคตต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจิตรา จอมศรี และอาจารย์ ดร. ดุลยวิทย์ ปราชุมพล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการพร้อมมอบแนวทางการอบรมให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนานักศึกษาต่อไป  และได้รับเกียรติจาก ดร.นุชนาถ คงช่วย  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรมR มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

#ITSSRU #DEK65