หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > อบรมหลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

admin it
2022-03-25 10:45:51


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ “หลักสูตรทักษะความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์” เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงทักษะด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์     รวมทั้งทราบถึงรูปแบบภัยคุกคามและแนวทางป้องกันประเภทต่างๆ  อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา  สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับด้านความปลอดภัยและแนวทางการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การทำโครงงานวิจัย การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานในอนาคตต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจิตรา จอมศรี และอาจารย์ ดร. ดุลยวิทย์ ปราชุมพล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการพร้อมมอบแนวทางการอบรมให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนานักศึกษาต่อไป  และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี  ผู้เชี่ยวด้านความปลอดภัยไซเบอร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ( ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Google meet)