หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > อบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย

admin it
2022-03-25 10:47:55


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ “หลักสูตรเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย” เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเข้าใจทักษะด้านเทคนิคการเชื่อมต่อและการทดสอบระบบเครือข่าย (Wrieless Network) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจิตรา จอมศรี กล่าวเปิดงานพร้อมมอบแนวทางการอบรมให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนานักศึกษาต่อไป  และได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ชัย ไชยเชษฐ์ วิทยากรจากบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ( ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Google meet)