หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บคุลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

admin it
2024-04-01 15:01:00


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 15 มีนาคม 2567