หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > ทีมวิจัยคณะวิทย์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2
ทีมวิจัยคณะวิทย์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2

admin it
2021-10-29 16:04:29

ทีมวิจัยคณะวิทย์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 

วันที่ 28 ต.ค.2564 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี ,อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.กิตติยา พูนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 ให้แก่บุคลากร และบรรณารักษ์ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยจากกลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom)