หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)

admin it
2021-10-20 15:43:53

ทีมวิจัยคณะฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)

วันที่ 20 ต.ค.2564 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี ,อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.กิตติยา พูนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากร และบรรณารักษ์ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยจากกลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom)