หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บคุลากร > ผู้บริหารสัญจร
ผู้บริหารสัญจร

admin it
2021-10-14 11:32:43

ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน  2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน