หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย "ความปลอดภัยไซเบอร์"
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย "ความปลอดภัยไซเบอร์"

admin it
2021-10-14 11:41:04

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย "ความปลอดภัยไซเบอร์"

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นการจำลองการโจมตีของ Hacker หรือผู้ไม่ประสงค์ดีทางระบบเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ที่ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์มาบรรยายในหัวข้อ "ความปลอดภัยไซเบอร์" เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงทักษะด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้ทดลองฝึกปฏิบัติ และศึกษาถึงช่องโหว่ของระบบตามกรณีศึกษาต่างๆ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา ที่สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป (ในรูปแบบออนไลน์)