หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย "ความปลอดภัยไซเบอร์"
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย "ความปลอดภัยไซเบอร์"

admin it
2021-10-14 11:43:32

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย "ความปลอดภัยไซเบอร์"


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาบรรยาย ในหัวข้อ "ความปลอดภัยไซเบอร์" เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงทักษะด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทราบถึงรูปแบบภัยคุกคามและแนวทางป้องกันประเภทต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา โดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การทำโครงงานวิจัย การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานในอนาคตต่อไป 7 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)