หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย “พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน”
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย “พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน”

admin it
2021-10-14 11:45:24


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย “พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน”สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การทำงานวิจัย เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานต่อไป
7 สิงหาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)