หลักสูตรและการเรียนการสอน


หลักสูตรและการเรียนการสอน

1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

            จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                       120   หน่วยกิต

              1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                                    30     หน่วยกิต

                       การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น

                       1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า     6       หน่วยกิต

                       2)  กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                6       หน่วยกิต

                       3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต

4) และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า                        12 หน่วยกิต     จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า                                              84   หน่วยกิต

     1.วิชาแกน                                                                                       9   หน่วยกิต

     2.วิชาเฉพาะ                                                                                  66  หน่วยกิต

        - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ให้เรียนไม่น้อยกว่า          12     หน่วยกิต

         - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 18      หน่วยกิต

        - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า           18      หน่วยกิต

        - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                    12      หน่วยกิต         ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

        - วิชาเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                             6     หน่วยกิต

     3.วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา               9     หน่วยกิต