Home > News > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา
โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และการสืบค้น
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป ...
2018-03-28 16:41:31
Current News