หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา
โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการอบรมพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบออนไลน์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโค ...
2021-07-15 10:23:44
โครงการพัฒนาแอนิเมชัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอนิเมชัน (ออนไลน์)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครง ...
2021-07-15 10:24:26
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันอังค ...
2021-07-15 10:08:21
โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และการสืบค้น
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป ...
2018-03-28 16:41:31
ข่าวปัจจุบัน